Η µελισσοκοµία αποτελεί κλάδο της εντοµολογίας, ο οποίος ασχολείται µε τη βιολογία και οικολογία της µέλισσας (Apis mellifera L.), φτάνοντας µέχρι την εκµετάλλευση του εντόµου αυτού από τον άνθρωπο. Η σχέση του ανθρώπου µε τη µέλισσα χάνεται στα βάθη των αιώνων.
Το παρόν σύγγραµµα δοµείται από 11 κεφάλαια. Τα πρώτα τέσσερα από αυτά (1ο -4ο ) πραγµατεύονται τη συστηµατική κατάταξη και τις φυλές των µελισσών, τον βιολογικό τους κύκλο, τη µορφολογία, την ανατοµία, τη φυσιολογία, τις δραστηριότητες και τη συµπεριφορά των µελισσών. Στο 5ο κεφάλαιο αναφέρονται τα κυριότερα µελισσοκοµικά φυτά της χώρας µας, µε έµφαση στις σηµαντικότερες µελιτοφορίες. Στα κεφάλαια 6ο -9ο γίνεται λόγος για το κοµµάτι της µελισσοκοµίας που αφορά τον παραγωγό και τον καταναλωτή, καθώς αναφέρεται ο µελισσοκοµικός εξοπλισµός και οι διάφοροι µελισσοκοµικοί χειρισµοί, τα µελισσοκοµικά προϊόντα και οι εχθροί και οι ασθένειες που προσβάλουν τις µέλισσες. Στο 10ο κεφάλαιο γίνεται µικρή αναφορά στη γενετική των µελισσών και στις δυνατότητες βελτίωσής τους, σε συνδυασµό µε την διαδικασία της βασιλοτροφίας. Τέλος, στο 11ο κεφάλαιο αναφέρεται πολύ επιγραµµατικά ένα ετήσιο πλάνο µελισσοκοµικών χειρισµών για τις συνθήκες της χώρας µας.

Ε. ΑΛΥΣΣΑΝ∆ΡΑΚΗΣ
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο – eClass
ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ