Παρατηρώντας την κλινική δράση του τσιμπήματος με δηλητήριο μέλισσας στη θεραπεία για την αντιμετώπιση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (RA).


ΜΕΘΟΔΟΙ

Εκατό ασθενείς RA χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες μία ομάδα φαρμάκων (ομάδα ελέγχου) και μία ομάδα με δηλητήριο μέλισσας με 50 περιπτώσεις σε κάθε μία. Οι ασθενείς της ομάδας ελέγχου υποβλήθηκαν σε θε- ραπεία με χορήγηση Methotrexate από το στόμα (MTX, 7.5 mg/w), Sulfasalazine, Meloxicam (0,5 g, t.i.d.) (Mobic, 7 5 mg, b.i.d.) και εκείνων των ομάδας με το δηλητήριο των μελισσών έλαβαν θεραπεία με τσιμπή- ματα μέλισσας στα Ashi-σημεία και τα προαναφερθέ- ντα φάρμακα. Ashi σημεία επιλέχθηκαν σύμφωνα με τη θέση της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας (RA) και χρησι- μοποιήθηκαν ως τα κύρια σημεία βελονισμού, πλαισι- ωμένα και από άλλα σημεία βελονισμού σύμφωνα με την διαφοροποίηση του συνδρόμου στον κάθε ασθενή. Η θεραπεία χορηγήθηκε μία φορά κάθε δεύτερη ημέρα και όλες οι θεραπείες διήρκεσαν 3 μήνες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σε σύγκριση με πριν από την θεραπεία τα επίπεδα οιδημάτων των αρθρώσεων, τη δραστηριότητα της άρθρωσης, τον πόνο και τον πόνο πιέζοντας το ση-μείο, τον αριθμό οιδημάτων, τον έλεγχο της δύναμης, περπάτημα διαρκείας 15 m, τη διάρκεια πρωινής δυ- σκαμψίας στην ομάδα με δηλητήριο μελισσών και η ομάδα φαρμακευτικής αγωγής βελτιώθηκε σημαντικά (P<0.05, 0.01). Η σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων έδειξε ότι μετά τη θεραπεία, τα αποτελέσματα για: το οίδημα των αρθρώσεων, πόνος και πόνος μέσω πί- εσης, πόνος στις αρθρώσεις, αριθμός οιδημάτων και διάρκεια πρωινής δυσκαμψίας, καθώς και οι δόσεις του χορηγούμενου ΜΤΧ και Mobic στην ομάδα με δη- λητήριο μελισσών ήταν όλα σημαντικά χαμηλότερα από αυτά της ομάδα φαρμάκου (P<0.05, 0.01), ενώ η δύναμη στη κίνηση στην ομάδα με το δηλητήριο ήταν σημαντικά υψηλότερη από εκείνη στην ομάδα φαρμά- κων (P<0.05). Επιπλέον, τα ποσοστά υποτροπής στην ομάδα με το δηλητήριο μελισσών ήταν προφανώς χα- μηλότερα από εκείνα της ομάδας φαρμάκων (P<0.05; 12% vs 32%).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Συνδυασμένη εφαρμογή θεραπείας με δηλητήριο μελισσών και φαρμάκων είναι ανώτερη από την απλή χορήγηση φαρμάκων για την ανακούφιση από τη ρευματοειδή αρθρίτιδα (RA), και όταν χρησιμοποιείται θεραπεία με δηλητήριο μελισσών, οι συνήθεις δόσεις των δυτικών φαρμάκων μπορεί να μειωθούν και τα ποσοστά υποτροπής πέφτουν χαμηλότερα.

Department of Arthropathy, Zhejiang Provincial Hospital of Integrated Chinese and Western Medicine

Πηγή: περιοδικό μελίαμα