Έγκριση υλοποίησης προγράμματος για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2019, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671).

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των άρθρων 55 έως 57 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013, της παρ. 1 του άρθρου 6 και των άρθρων 8 και 9 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1368 και του άρθρου 5 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1366 όσον αφορά στην υλοποίηση των μέτρων και επιμέρους δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος της χώρας για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας για το έτος εφαρμογής 2019 (στο εξής «μελισσοκομικό πρόγραμμα»), όπως το πρόγραμμα αυτό εγκρίθηκε με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) αριθμ. 2016/1102 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 182, 7.7.2016, σ. 55).

Άρθρο 2
Περίοδος εφαρμογής

1. Το μελισσοκομικό έτος ορίζεται ως το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) διαδοχικών μηνών από 1η Αυγούστου έως 31η Ιουλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

2. Ως μελισσοκομικό έτος 2019 ορίζεται το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου 2018 έως 31η Ιουλίου 2019.

3. Τα μέτρα και οι επιμέρους δράσεις του μελισσοκομικού προγράμματος 2019 υλοποιούνται εντός του μελισσοκομικού έτους 2019.

Άρθρο 3
Εγκεκριμένα μέτρα και επιμέρους δράσεις του μελισσοκομικού προγράμματος

Κατά το μελισσοκομικό πρόγραμμα 2019 υλοποιούνται τα παρακάτω μέτρα και επιμέρους δράσεις όπως αυτά εγκρίθηκαν με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2016/1102 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

α) 1ο μέτρο: Τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων.

Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

αα) Δράση 1.1: Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας.

ββ) Δράση 1.2: Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας -Melinet.

γγ) Δράση 1.3: Εκπαιδεύσεις Έντυπα.

δδ) Δράση 1.4: Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης.

β) 2ο μέτρο: Καταπολέμηση των εισβολών στις κυψέλες και των ασθενειών.

Το μέτρο περιλαμβάνει την εξής δράση: Δράση 2.1: Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών.

γ) 3ο μέτρο: Εξορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης.

Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

αα) Δράση 3.1: Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων.

ββ) Δράση 3.2: Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας.

δ) 4ο μέτρο: Μέτρα στήριξης των εργαστηρίων ανάλυσης προϊόντων μελισσοκομίας με στόχο τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων στην εμπορία και την αναβάθμιση της αξίας των προϊόντων.

Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

αα) Δράση 4.1: Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

ββ) Δράση 4.2: Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

ε) 6ο μέτρο: Συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων.

Το μέτρο περιλαμβάνει την εξής δράση: Δράση 6.1: Εφαρμοσμένη έρευνα.

στ) 8ο μέτρο: Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων στην αγορά.

Το μέτρο περιλαμβάνει την εξής δράση:

Δράση 8.1: Αναγνώριση μελιού και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων ως Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) ή Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ).

Άρθρο 4
Χρηματοδότηση του μελισσοκομικού προγράμματος

1. Το ύψος της χρηματοδότησης για το συνολικό χρονικό διάστημα που καλύπτεται από την παρούσα ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (7.265.000,00 ευρώ).

2. Το 50% της παραπάνω δαπάνης και μέχρι του ποσού των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.632.500,00 ευρώ) βαρύνει τον ΚΑ 4324 του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων, ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης και μέχρι του ποσού των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.632.500,00 ευρώ) βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ του ΥΠΑΑΤ ΣΑΕ 082/2.

3. Το ποσό των 7.265.000 ευρώ για το έτος 2019 αναλύεται παρακάτω στον πίνακα 1.:

Πίνακας 1

Μέτρα και Επιμέρους Δράσεις Δαπάνη για το έτος 2019 €
1ο Μέτρο
1.1 Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας 1.200.000
1.2 Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας 15.000
1.3 Εκπαιδεύσεις-Έντυπα 120.000
1.4 Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης 60.000
Προβλεπόμενη δαπάνη 1ου Μέτρου 1.395.000
2ο Μέτρο
2.1 Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών (π.χ. Βαρροϊκή ακαρίαση, κλπ) 800.000
Προβλεπόμενη δαπάνη 2ου Μέτρου 800.000
3ο Μέτρο
3.1 Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων 1.690.000
3.2 Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας 2.950.000
Προβλεπόμενη δαπάνη 3ου Μέτρου 4.640.000
4ο Μέτρο
4.1 Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων της κυψέλης 200.000
4.2 Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης 60.000
Προβλεπόμενη δαπάνη 4ου Μέτρου 260.000
6ο Μέτρο
6.1 Εφαρμοσμένη έρευνα 120.000
Προβλεπόμενη δαπάνη 6ου Μέτρου 120.000
8ο Μέτρο
8.1 Αναγνώριση μελιού και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ 50.000
Προβλεπόμενη δαπάνη 8ου Μέτρου 50.000
ΣΥΝΟΛΟ: 7.265.000

4. Πέραν των παραπάνω, προβλέπεται επιπροσθέτως ποσό πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 ευρώ) για τα έτος 2019 για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης του προσωπικού των αρμόδιων υπηρεσιών των Περιφερειών της χώρας (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής), προκειμένου να καταστεί εφικτή η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και ο έλεγχος της υλοποίησης των δράσεων που προβλέπονται στην απόφαση αυτή. Το εν λόγω ποσό θα κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανά Περιφέρεια κατόπιν εισήγησης της καθ’ ύλην αρμόδιας για το πρόγραμμα Υπηρεσίας του Υπ.Α.Α. και Τ. και οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται με υπόλογο τις αρμόδιες οικονομικές Υπηρεσίας των οικείων Περιφερειών.

5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι δυνατό να τροποποιούνται τα χρηματικά όρια κάθε μέτρου ή δράσης του προγράμματος κατά τη διάρκεια κάθε οικονομικού έτους και να γίνεται μεταφορά ποσών από μέτρο σε μέτρο ή από δράση σε δράση, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει υπέρβαση του συνολικού ανώτατου ορίου των ετήσιων προβλέψεων δαπανών και η ενωσιακή συνεισφορά δεν υπερβαίνει το 50% των δαπανών του προγράμματος.

Άρθρο 5
Ένταξη εθνικής δαπάνης έργου στο ΠΔΕ και χρηματοδότηση του ΕΛΕΓΕΠ

Η καθ’ύλην αρμόδια Διεύθυνση του Υπ.Α.Α. και Τ. υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου όλα τα στοιχεία για την εγγραφή της εθνικής συμμετοχής στο ΠΔΕ (προϋπολογισμός, απαιτούμενες πιστώσεις) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΠΔΕ, όπως κάθε φορά ισχύει. Μετά την έγκριση της σχετικής Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ), η διάθεση χρηματοδότησης από το ΠΔΕ στον ΕΛΕΓΕΠ πραγματοποιείται ως ακολούθως: η αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Α.και Τ. για τις απαιτούμενες δαπάνες του έργου. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Α.και Τ. υποβάλλει σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στην Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Α.και Τ. εκδίδει εντολή κατανομής προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και ζητά τη μεταφορά του ποσού σε αναλυτικό λογαριασμό υπό τον ΕΛΕΓΕΠ, που τηρείται σε τραπεζικό Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 6
Αρμόδιες αρχές

1. Αρμόδια αρχή για τον συντονισμό, την εποπτεία και την ενημέρωση όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για την ορθή υλοποίηση του μελισσοκομικού προγράμματος, της παρούσας απόφασης και των εκδιδόμενων κατ’ εξουσιοδότηση της υπουργικών αποφάσεων, την αξιολόγηση των δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος και την σύνταξη της ετήσιας έκθεσης εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 10 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 201Ε/1368, ορίζεται η Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή, παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης του μελισσοκομικού προγράμματος, ορίζεται η Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων και τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ίδιου Υπουργείου, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας

3. Όλες οι πραγματοποιούμενες δαπάνες των επί μέρους δράσεων του προγράμματος, αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., κατόπιν υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών και των απαιτούμενων εκθέσεων ελέγχου από τις επιτροπές ελέγχου των αρμόδιων υπηρεσιών.

Άρθρο 7
Δικαιούχοι και υποχρεώσεις δικαιούχων διαδικασία υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος

1. Δικαιούχοι των δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος είναι:

α) Νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β) Αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4430/2016 (205 Α΄) που δραστηριοποιούνται στο μελισσοκομικό τομέα, καθώς και οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα σύμφωνα με τον Καν. 1308/13.

γ) Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα δ) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής και της εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων.

2. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι κάθε δράσης ενημερώνονται αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις δράσεις του προγράμματος μέσω των αρμόδιων αρχών του άρθρου 6, με κάθε πρόσφορο μέσο.

3. Οι ενδιαφερόμενοι προς ένταξη στις δράσεις του προγράμματος υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από λεπτομερές σχέδιο δράσης εφόσον αυτό απαιτείται, στους αρμόδιους φορείς παραλαβής των αιτήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του άρθρου 11.

4. Για όλες τις δράσεις πραγματοποιείται, από τον αρμόδιο φορέα παραλαβής των αιτήσεων, έλεγχος της πληρότητας των κριτηρίων συμμετοχής στη δράση για όλους τους αιτούντες.

5. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της παρ. 4 και της επεξεργασίας των στοιχείων των αιτήσεων, η Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την έκδοση απόφασης ορισμού του δικαιούχου ή των δικαιούχων ή/και κατανομής του ποσού ή/και καθορισμού του ποσοστού κάλυψης της δαπάνης για την υλοποίηση κάθε δράσης. Με την απόφαση αυτή, κατά περίπτωση, εγκρίνεται ταυτόχρονα το υποβληθέν σχέδιο δράσης ή/και το είδος και το ύψος των δαπανών ανά δικαιούχο.

6. Με την ολοκλήρωση υλοποίησης των δράσεων συντάσσεται φάκελος πληρωμής, ο οποίος αποστέλλεται μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου του επόμενου μελισσοκομικού έτους στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις λεπτομέρειες εφαρμογής για κάθε επιμέρους δράση του προγράμματος, οι οποίες καθορίζονται με την απόφαση του άρθρου 10 της παρούσας. Οι δαπάνες για την υλοποίηση των εγκεκριμένων δράσεων του προγράμματος νοούνται ως πραγματοποιηθείσες εκ μέρους των δικαιούχων, εφόσον έχουν εκδοθεί νομίμως τα προβλεπόμενα παραστατικά και έχουν εξοφληθεί νομίμως εντός του μελισσοκομικού έτους το οποίο αφορούν.

7. Οι πληρωμές στους δικαιούχους που αφορούν στην υλοποίηση δράσεων που υλοποιούνται κατά τη διάρκεια κάθε μελισσοκομικού έτους, ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του επόμενου μελισσοκομικού έτους.

8. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα, δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή του δικαιούχου εντός της προθεσμίας παραγράφου 7, χωρίς δική του υπαιτιότητα και/ή ύστερα από προφανή λάθη, η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του ίδιου ή επόμενου ημερολογιακού έτους.

9. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει. Ο ΦΠΑ που μπορεί να ανακτηθεί με οποιονδήποτε τρόπο δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη ακόμη και εάν δεν ανακτάται από το δικαιούχο.

10. Οι δικαιούχοι του προγράμματος έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης, καθώς και των εκδιδόμενων κατ’ εξουσιοδότηση της υπουργικών αποφάσεων για την εκτέλεση μίας ή περισσότερων δράσεων που αναλαμβάνουν και να αποδέχονται οποιονδήποτε έλεγχο και υποδείξεις από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά όργανα.

Άρθρο 8
Έλεγχοι

1. Για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των δράσεων που προβλέπονται στο μελισσοκομικό πρόγραμμα, διενεργούνται έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, για να εξακριβώνεται ότι τηρούνται οι όροι χορήγησης της ενωσιακής χρηματοδότησης. Οι έλεγχοι αυτοί συνίστανται σε διοικητικούς και επιτόπιους και διενεργούνται σύμφωνα με τις γενικές αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 59 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013. Οι έλεγχοι μπορούν να αφορούν τόσο την διαπίστωση της πραγματοποίησης της επιλέξιμης δαπάνης, όσο και την τήρηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

2. Οι διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται συστηματικά από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές σε ποσοστό 100% επί των αιτήσεων ενίσχυσης και των αιτήσεων πληρωμής.

3. Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των αιτούντων την ενίσχυση ώστε να εξακριβώνεται η τήρηση των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1368.

4. Τα δείγματα ελέγχου προέρχονται από το σύνολο του πληθυσμού των αιτούντων και περιλαμβάνουν:

α) τον αριθμό αιτούντων, οι οποίοι επιλέγονται τυχαία, ώστε να προκύψει ένα αντιπροσωπευτικό ποσοστό δείγματος ανά Περιφερειακή Ενότητα,

β) τον αριθμό αιτούντων, οι οποίοι επιλέγονται με βάση ανάλυση κινδύνου σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

αα) το ποσό της χρηματοδότησης που χορηγείται στους δικαιούχους,

ββ) τη φύση των δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των μελισσοκομικών μέτρων,

γγ) τα συμπεράσματα των προηγούμενων επιτόπιων ελέγχων,

δδ) οι δικαιούχοι που ελέγχθηκαν κατά τη διάρκεια ενός έτους εφαρμογής, δεν υπόκεινται σε έλεγχο κατά το επόμενο έτος και

εε) οι δικαιούχοι στους οποίους διαπιστώθηκε παρατυπία κατά τη διάρκεια ενός έτους εφαρμογής υπόκεινται σε έλεγχο κατά το επόμενο έτος.

5. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διακρίνονται σε τακτικούς, οι οποίοι διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του άρθρου 11 και σε έκτακτους, οι οποίοι διενεργούνται σε περιπτώσεις καταγγελιών ή όταν οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι συντρέχει λόγος.

6. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, παρίσταται και ο νόμιμος εκπρόσωπος του ελεγχόμενου φορέα ή ο ελεγχόμενος δικαιούχος, ο οποίος ειδοποιείται για το σκοπό αυτό πριν τη διενέργεια του ελέγχου. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφει και ο ελεγχόμενος και στο οποίο καταγράφονται τυχόν παραλείψεις ή παρατυπίες. Το πρακτικό συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα εκ των οποίων, ένα αντίγραφο παραμένει στην υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο, ένα αντίγραφο δίδεται στον ελεγχόμενο και ένα αντίγραφο τοποθετείται στο φάκελο του, ο οποίος τηρείται στις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές.

7. Σε περίπτωση διαφωνίας του ελεγχόμενου φορέα ή δικαιούχου με τις διατυπωμένες στο πρακτικό ελέγχου διαπιστώσεις, αυτός έχει δικαίωμα να υποβάλει, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ένσταση η οποία εξετάζεται από επιτροπή ενστάσεων που συστήνεται και συγκροτείται στην κατά περίπτωση αρμόδια για τον έλεγχο αρχή και αποτελείται από υπαλλήλους εκτός εκείνων που διενήργησαν τον έλεγχο.

Άρθρο 9
Κυρώσεις

1. Εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δε συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης στο πλαίσιο του μελισσοκομικού προγράμματος της παρούσας απόφασης, η ενίσχυση δεν καταβάλλεται ή, εφόσον έχει καταβληθεί, ανακαλείται εν όλω ή εν μέρει.

2. Σε περίπτωση αποκλεισμού από την ενίσχυση, τα ήδη καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται εντόκως στο σύνολο τους ως αδικαιολογήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1368 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του ν. 2520/1997 (173 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Σε περίπτωση απάτης ή σοβαρής αμέλειας για την οποία ευθύνονται οι δικαιούχοι, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1368.

4. Αν από τους ελέγχους διαπιστωθεί η ύπαρξη παρατυπιών ή ανακριβειών, επιβάλλονται στους δικαιούχους των δράσεων του προγράμματος οι εξής κυρώσεις:

α) Αν τα ελεγχόμενα παραστατικά είναι ελλιπή ή έχουν εκδοθεί πλημμελώς, η ενίσχυση μειώνεται κατά το μέρος που αφορά τα εν λόγω παραστατικά.

β) Αν ο δικαιούχος αρνείται, παρεμποδίζει ή δε διευκολύνει τον έλεγχο, καθώς και αν δεν παρέχει ή παρέχει ψευδείς ή ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες και στοιχεία, αποκλείεται από την ενίσχυση κατά την τρέχουσα ετήσια περίοδο εφαρμογής και για τα επόμενα δύο (2) διαδοχικά έτη. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει ήδη καταβληθεί στον δικαιούχο το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης για την τρέχουσα ετήσια περίοδο εφαρμογής, τα ήδη καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.

γ) Αν ο δικαιούχος δεν τηρήσει τους όρους της απόφασης αυτής, των εκδιδόμενων κατ’εξουσιοδότηση της υπουργικών αποφάσεων ή της υπογραφείσας σύμβασης ή δεν ολοκληρώσει επιτυχώς τη δράση που έχει αναλάβει εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, αποκλείεται από τη συμμετοχή στη δράση και δεν καταβάλλεται η ενίσχυση για το σύνολο της περιόδου εφαρμογής του προγράμματος. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει ήδη καταβληθεί στο δικαιούχο το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης για την τρέχουσα ετήσια περίοδο εφαρμογής, τα ήδη καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.

5. Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόν άρθρο δεν επιβάλλονται για εκείνα τα στοιχεία της αίτησης ενίσχυσης ή της αίτησης πληρωμής ως προς τα οποία ο δικαιούχος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια αρχή ότι η αίτηση ενίσχυσης ή η αίτηση πληρωμής είναι ανακριβής ή κατέστη ανακριβής μετά την υποβολή της, υπό τον όρο ότι η αρμόδια αρχή δεν έχει γνωστοποιήσει την πρόθεση της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο και δεν τον έχει ήδη ενημερώσει σχετικά με τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης όσον αφορά την αίτηση ενίσχυσης ή την αίτηση πληρωμής. Η ενημέρωση από τον δικαιούχο όπως περιγράφεται παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα την προσαρμογή της αίτησης ενίσχυσης ή της αίτησης πληρωμής στην πραγματική κατάσταση.

6. Αν κατά τον έλεγχο, διοικητικό ή επιτόπιο, διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος προς ενίσχυση αριθμού κυψελών και του προσδιορισθέντος από τους ελέγχους αντίστοιχου αριθμού, τότε:

α) εάν η διαφορά είναι μικρότερη από 10 % επί του αιτηθέντος αριθμού, το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη ως βάση υπολογισμού της ενίσχυσης τον προσδιορισθέντα αριθμό, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας,

β) εάν η διαφορά είναι μεταξύ 10% και 20 % επί του αιτηθέντος αριθμού, το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη ως βάση υπολογισμού της ενίσχυσης τον αιτηθέντα αριθμό μείον το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ αιτηθέντος και προσδιορισθέντος αριθμού, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας,

γ) εάν η διαφορά είναι μεγαλύτερη από 20 % επί του αιτηθέντος αριθμού, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση.

7. Εάν ο δικαιούχος δεν κατέστη δυνατόν να συμμορφωθεί με τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή τις λοιπές υποχρεώσεις λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων διατηρεί το δικαίωμα του να λάβει ενίσχυση για τον αριθμό των κυψελών που ήταν επιλέξιμες κατά τον χρόνο που προέκυψαν οι λόγοι ανωτέρας βίας ή οι εξαιρετικές περιστάσεις.

8. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και οι εξαιρετικές περιστάσεις κοινοποιούνται εγγράφως στην αρμόδια Υπηρεσία, μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που κρίνονται ικανοποιητικά από την εν λόγω αρχή, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα που ο δικαιούχος ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώματα είναι σε θέση να το πράξει.

9. Οι διοικητικές κυρώσεις δεν επιβάλλονται στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή τις λοιπές υποχρεώσεις λόγω φυσικών περιστατικών που επηρεάζουν το μελισσοκομείο του, υπό τον όρο ότι έχει ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των μελισσοσμηνών. Με την επιφύλαξη των πραγματικών περιστάσεων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε μεμονωμένες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές μπορεί να αποδεχθούν ως φυσικά περιστατικά που επηρεάζουν το μελισσοκομείο α) τον θάνατο ή την απώλεια μελισσοσμηνών εξαιτίας ασθένειας βεβαιωμένης από επίσημη κτηνιατρική αρχή ή β) τον θάνατο ή την απώλεια μελισσοσμηνών μετά από ατύχημα ή φυσικές καταστροφές ή εξαιρετικές περιστάσεις βεβαιωμένες από επίσημες αρχές για το οποίο ο δικαιούχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος.

Άρθρο 10
Αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης

Αν διαπιστωθεί ότι η δράση που υλοποιεί συγκεκριμένος δικαιούχος έχει ενταχθεί ή υπάρχει αίτηση για ένταξη της δράσης ταυτόχρονα σε άλλο πρόγραμμα ενίσχυσης, ενημερώνεται εγγράφως η Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων και ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ο δικαιούχος αποκλείεται από την ενίσχυση κατά την τρέχουσα ετήσια περίοδο εφαρμογής και για τα επόμενα δύο (2) διαδοχικά έτη. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει ήδη καταβληθεί στον δικαιούχο το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης για την τρέχουσα ετήσια περίοδο εφαρμογής, τα ήδη καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 9.

Άρθρο 11 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται το ακριβές περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες εφαρμογής κάθε επιμέρους δράσης του μελισσοκομικού προγράμματος και τυχόν λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων, την αξιολόγηση τους, τον καθορισμό των δικαιούχων, των επιλέξιμων δαπανών και των διαδικασιών ελέγχου και πληρωμής.

Άρθρο 12 Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΦΕΚ Β’ 813/08.03.2019

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ