Δεδομένου ότι οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώνονται στην Ελλάδα προκαλούνται πολλές φορές από αμέλεια και/ή υποεκτίμηση του κινδύνου, οι δραστηριότητες και καθημερινές πρακτικές στα πλαίσια των δασικών οικοσυστημάτων θα πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή και σε πλήρη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς, κυρίως όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται υψηλός.
Όσον αφορά την δραστηριότητα της μελισσοκομίας, το άρθρο 9 της αριθ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β’ 1459/30-11-2000), προβλέπει τα εξής:
Το κάπνισμα κυψελών που είναι μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τις παρυφές των δασών επιτρέπεται μόνον εφόσον :

α.- Γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων γύρω από τις κυψέλες.
β.- Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και θάμνους είναι τουλάχιστον 10 μέτρων.
γ.- Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού).
δ.- Στις κυψέλες και σε εμφανή σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.

Ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο επιτρέπεται το κάπνισμα κυψελών μόνο μέχρι τη 12η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι 1 (μικρή) ή 2 (μέση).
Το κάπνισμα μελισσών που είναι σε κορμούς δένδρων επιτρέπεται εκτός αντιπυρικής περιόδου, μόνον εφόσον επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες, έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα της προηγουμένης παραγράφου και έχει ενημερωθεί η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για το χρόνο της ενέργειας του καπνίσματος.

Επιπροσθέτως, το άρθρο 12 της ίδιας Πυροσβεστικής Διάταξης όπως τροποποιήθηκε με την 9Α/2005 Πυρ/κή Διάταξη (ΦΕΚ Β’ 1554), προβλέπει ότι
«Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες ποινές, οι παραβάτες του παρόντος κανονισμού διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.»
Ενημερώνουμε, επίσης, ότι ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς εκδίδεται καθημερινά από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαϊου έως 31η Οκτωβρίου) και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της (http://civilprotection.gr/el). Σύμφωνα με τον χάρτη, προβλέπονται οι παρακάτω κατηγορίες κινδύνου πυρκαγιάς:

1. Χαμηλή (πράσινο χρώμα)
2. Μέση (μπλε χρώμα)
3. Υψηλή (κίτρινο χρώμα)
4. Πολύ υψηλή (πορτοκαλί χρώμα)
5. Κατάσταση συναγερμού (κόκκινο χρώμα)
Ευελπιστούμε στην ευαισθητοποίηση των ασκούντων την τέχνη της μελισσοκομίας και στην ορθή εφαρμογή των κανονισμών προκειμένου να αποφεύγονται κίνδυνοι πρόκλησης πυρκαγιάς.

Πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Αυτοτελής ∆/νση Πολιτικής Προστασίας

 

Διαβάστε επίσης:
Ο μελισσοκόμος, οι δασικές πυρκαγιές και η πρόληψή τους