Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή στο Μελισσοκομικό Μητρώο και είναι υποχρεωτική για κάθε μελισσοκόμο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία στην Ελλάδα, εφόσον διατηρεί εντός της ελληνικής επικράτειας τουλάχιστον πέντε (5) κυψέλες, ως αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος αυτών.

Η εγγραφή στο Μητρώο των μελισσοκόμων με λιγότερες από πέντε (5) κυψέλες είναι προαιρετική και πραγματοποιείται, εφόσον ο ενδιαφερόμενος μελισσοκόμος επιθυμεί να αποκτήσει την ιδιότητα του ενεργού μελισσοκόμου και τα προνόμια που προβλέπονται. Μελισσοκόμοι που έχουν στην κατοχή τους λιγότερες από πέντε (5) κυψέλες χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο, διατηρούν τη δυνατότητα ιδιοκατανάλωσης των παραγόμενων προϊόντων τους.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, στην ΔΑΟΚ του τόπου της μόνιμης κατοικίας του ή της έδρας του, κατά περίπτωση.

Τι θα χρειαστείτε

Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου.

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α114), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 188 του ν. 4764/2020 (Α 256) ή της έδρας του νομικού προσώπου. Για την απόδειξη της ιδιότητας μονίμου κατοίκου, εκδίδεται, επίσης, βεβαίωση μονίμου κατοικίας ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, μετά από ηλεκτρονική αίτηση εκ μέρους του ενδιαφερόμενου.

Έγγραφο που αποδεικνύει τη νόμιμη παραμονή στη χώρα, του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, αν προέρχεται από χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία, εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο.

Το καταστατικό ή το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στο οποίο έχει δημοσιευθεί η πράξη ίδρυσης και σύστασης του νομικού προσώπου, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Αποδεικτικά στοιχεία αγοραπωλησίας, για την απόκτηση των κατεχόμενων κυψελών.
Εάν οι κατεχόμενες κυψέλες έχουν αποκτηθεί μετά από αγοραπωλησία, υποβάλλονται τα σχετικά παραστατικά αγοράς των κυψελών ή των παραφυάδων και ενημερώνεται υποχρεωτικά το Μητρώο του πωλητή και του αγοραστή, για τις μεταβολές.

Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης των κατεχόμενων κυψελών
Εάν οι κατεχόμενες κυψέλες έχουν αποκτηθεί μετά από μεταβίβαση ή κληρονομική διαδοχή, υποβάλλεται αντίγραφο σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου, ή κληρονομητηρίου.

Βεβαίωση περί κατοχής των κυψελών από μελισσοκομικό σύλλογο ή εφόσον δεν υπάρχει από αγροτικό σύλλογο της περιοχής της μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου.

Βήματα

1 Παραλαβή αίτησης και πρωτοκόλληση
2 Απόδοση κωδικού αριθμού
3 Διαδικασία πυροσφράγισης: Παραλαβή έγγραφης ενημέρωσης από τη ΔΑΟΚ
4 Διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος
5 Καταχώριση της αίτησης στο μελισσοκομικό μητρώο
6 Χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο μητρώο