Ενισχύσεις 4,64 εκατ. ευρώ για την εφαρμογή των δράσεων 3.1 Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και 3.2 Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας για το έτος 2017 και ενισχύσεις 767.486 ευρώ για τη δράση 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας» προβλέπουν οι δύο αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017-2018, που καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη εκδοθεί σχετική ΚΥΑ για το πρόγραμμα μελισσοκομίας 2017-2018, το οποίο περιλαμβάνει εκτός από την επιδότηση κυψελών, νέες δράσεις όπως είναι η κάλυψη δαπανών καταπολέμησης της βαρρόας και τη σύνταξη φακέλων για αναγνώριση ΠΟΠ/ΠΓΕ μελισσοκομικών προϊόντων, με ύψος χρηματοδότησης για το συνολικό χρονικό διάστημα στο ποσό των 14.530.000 ευρώ.

Βρείτε εδώ τις σχετικές αποφάσεις με τις

Λεπτομέρειες εφαρμογής της δράσης για τα Κέντρα Μελισσοκομίας.pdf

Λεπτομέρειες εφαρμογής δύο δράσεων μελισσοκομίας για το 2017-2018.pdf

Το δελτίο τύπου του υπουργείου

Ενισχύσεις ύψους 4,64 εκατ. ευρώ για την εφαρμογή των δράσεων 3.1 Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και 3.2 Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας για το έτος 2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2017 – 2018 (Καν. Ε.Ε. 1308/2013) και σε εφαρμογή του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 826/72508/4-7-2017 (Β΄ 2334) ΚΥΑ, υπογράφηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου και τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Τσιρώνη, η υπ’ αριθ. 938/81027/26-07-2017 απόφαση με την οποία καθορίζεται το ακριβές περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των δράσεων 3.1 Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών) και 3.2 Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας

1. Δράση 3.1: Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)

• Ενισχύεται η προμήθεια καινούριων «κυψελών αντικατάστασης» οι οποίες αποτελούνται από:

α) εμβρυοθάλαμο τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων), από ξύλο ή κόντρα πλακέ, με σταθερή ή κινητή βάση

β) καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας,

γ) τα αντίστοιχα πλαίσια,

δ) συνδετήρες για το καπάκι και

ε) συνδετήρες για την κινητή βάση (εφόσον η κυψέλη διαθέτει κινητή βάση)

• Η αξία της κάθε κυψέλης αντικατάστασης καθορίζεται μέχρι του ποσού των τριάντα ευρώ (30,00 €),

• Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι 10% επί του καταγεγραμμένου αριθμού κυψελών διαχείμασης που έχει δηλώσει ο μελισσοκόμος.

• Εν δυνάμει δικαιούχοι της δράσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, τουλάχιστον 20 μελισσιών

β) είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και

γ) έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση για την καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών ή έχουν προβεί στην θεώρηση του μελισσοκομικού τους βιβλιαρίου κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου του τρέχοντος μελισσοκομικού έτους.

• Κατ’ εξαίρεση και μόνο για το πρόγραμμα 2017 η αίτηση – δήλωση κυψελών διαχείμασης δεν είναι υποχρεωτική και δε λαμβάνεται υπόψη.

• Η συνολική προβλεπόμενη δαπάνη για την υλοποίηση της δράσης 3.1 για κάθε ένα από τα έτη 2017 και 2018 ανέρχεται σε 1.690.000 €

 

2. Δράση 3.2: Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας

• Ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη μετακίνηση των μελισσιών των «νομάδων και επαγγελματιών μελισσοκόμων» από τον συνήθη μόνιμο τόπο – «έδρα» της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα καθώς και πιθανές ενδιάμεσες μετακινήσεις, κατά το χρονικό διάστημα από ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση έως και την 30η Ιουνίου κάθε μελισσοκομικού έτους.

• Για το πρόγραμμα του έτους 2017, ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη μετακίνηση των μελισσιών από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα για το χρονικό διάστημα την 1η Μαρτίου 2017 έως και την 30η Ιουνίου 2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 681/55638/22-5-2017 (ΑΔΑ: ΩΖΙΑ4653ΠΓ-4ΛΤ) εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

• Εν δυνάμει δικαιούχοι της δράσης είναι οι «επαγγελματίες και νομάδες μελισσοκόμοι»,  οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση για την καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών ή έχουν προβεί στη θεώρηση του μελισσοκομικού τους βιβλιαρίου κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου του τρέχοντος μελισσοκομικού έτους.

• Κατ’ εξαίρεση και μόνο για πρόγραμμα του 2017 η αίτηση – δήλωση κυψελών διαχείμασης δεν είναι υποχρεωτική και δε λαμβάνεται υπόψη.

• Η συνολική προβλεπόμενη δαπάνη για την υλοποίηση της δράσης 3.2 για κάθε ένα από τα έτη 2017 και 2018 ανέρχεται σε 2.950.000 €

 

Κέντρα Μελισσοκομίας

Ενισχύσεις  ύψους 767.486  ευρώ για την εφαρμογή της δράσης 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας» έτους 2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2017 – 2018 (Καν. Ε.Ε. 1308/2013) και σε εφαρμογή του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 826/72508/4-7-2017 (Β΄ 2334) ΚΥΑ υπογράφηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου και τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Τσιρώνη, η υπ’ αριθ. 937/81014/26-07-2017 απόφαση με την οποία καθορίζεται το ακριβές περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της δράσης 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας»

• Τα Κέντρα Μελισσοκομίας (Κ.Μ.) καλύπτουν χωροταξικά όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας και φιλοξενούνται από Αγροτικούς – Μελισσοκομικούς Φορείς.

• Τα Κ.Μ. είναι αυτόνομες μονάδες διοικητικής επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης του κλάδου της μελισσοκομίας.

• Οι απασχολούμενοι στα Κ.Μ. συνεργάζονται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς του ΥΠΑΑΤ, με τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα, Συλλογικούς και Συνεταιριστικούς Φορείς των μελισσοκόμων καθώς επίσης και με μεμονωμένους μελισσοκόμους, για παροχή συμβουλών και πρακτικής και τεχνικής υποστήριξης και αρωγής, όπου χρειάζεται.

• Το συνολικό ποσό που προβλέπεται για την υλοποίηση της δράσης 1.1 για το πρόγραμμα του έτους 2017, ανέρχεται σε 767.486 ευρώ

• Η Γεωγραφική και χωροταξική κατανομή των Κ.Μ., η έδρα ή οι έδρες τους και η ζώνη ευθύνης τους, ώστε να καλύπτεται το σύνολο της Χώρας είναι η ακόλουθη:

Κέντρο Μελισσοκομίας

(Κ.Μ.)

Έδρα Ζώνη Ευθύνης

(Περιφερειακές Ενότητες)

Αττικής Ερυθρές Αττικής και Αθήνα Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Αθηνών
Πειραιά-Κυκλάδων Πειραιάς Πειραιώς, Κυκλάδων
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη και Έδεσσα Μέχρι 31/7/2017 η ζώνη ευθύνης του Κ.Μ. Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Χαλκιδικής

Από 1/8/2017 η ζώνη ευθύνης του Κ.Μ. Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Χαλκιδικής, Πιερίας, Πέλλας, Ημαθίας

Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνη Μέχρι 31/7/2017 η ζώνη ευθύνης του Κ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τις Π.Ε. Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών, Πιερίας, Πέλλας, Ημαθίας

Από 1/8/2017 η ζώνη ευθύνης του Κ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τις Π.Ε. Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Αλεξανδρού-πολη Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου
Κ.Μ. Θεσσαλίας – Βόλου Βόλος Μέχρι 31/7/2017 Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λαρίσης, Τρικάλων

Από 1/8/2017 η ζώνη ευθύνης του Κ.Μ. Θεσσαλίας – Βόλου περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας

Στερεάς Ελλάδος Χαλκίδα Ευβοίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας
Ηπείρου

(από 1/8/2017)

Άρτα Από 1/8/2017 η ζώνη ευθύνης του Κ.Μ. Ηπείρου περιλαμβάνει τις Π.Ε. Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Κερκύρας
Αιτωλ/νίας

(μέχρι 31/7/2017 Κ.Μ. Αιτωλ/νίας και Ηπείρου)

Αγρίνιο Μέχρι 31/7/2017 η ζώνη ευθύνης του Κ.Μ. Αιτωλ/νίας και Ηπείρου περιλαμβάνει τις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας, Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Κερκύρας.

Από 1/8/2017 η ζώνη ευθύνης του Κ.Μ. Αιτωλ/νίας περιλαμβάνει τις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας

Δυτικής Πελοποννήσου και Ιονίων νήσων (μέχρι 31/7/2017 Κ.Μ. Δυτικής Ελλάδας) Πάτρα και Αίγιο Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας
Πελοποννήσου Τρίπολη Αρκαδίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας, Λακωνίας
Κρήτης Ηράκλειο Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου
Χαλκιδικής Νικήτη Χαλκιδικής
Βορείου Αιγαίου Λέσβος Λέσβου, Χίου, Σάμου
Δωδεκανήσου Κάλυμνος Δωδεκανήσου
Θάσου – Καβάλας Θάσος Καβάλας
Λάρισας

 

Λάρισα

 

Μέχρι 31/7/2017 το γραφείο της ΟΜΣΕ συνεργάζεται με τους Μελισσοκομικούς Συλλόγους της Χώρας για ενημέρωσή τους στις δράσεις του προγράμματος και την παροχή συμβουλών και πρακτικής/ τεχνικής υποστήριξης όπου απαιτείτο

Από 1/8/2017 το γραφείο της ΟΜΣΕ μετονομάζεται Κ.Μ. Λάρισας και η ζώνη ευθύνης του περιλαμβάνει την Περιφερειακή Ενότητα Λαρίσης

 

Βάσει της απόφασης ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 3

Περίοδος εφαρμογής

Η εφαρμογή της παρούσας καλύπτει το χρονικό διάστημα από 01/08/2016 μέχρι και 31/07/2018.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΔΡΑΣΗ 3.1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ (αντικατάσταση κυψελών)

Άρθρο 4

Περιγραφή της Δράσης

1. Ενισχύεται η προμήθεια «κυψελών αντικατάστασης» σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης 4 του άρθρου 2,

2. Η αξία της κάθε κυψέλης αντικατάστασης καθορίζεται μέχρι του ποσού τριάντα ευρώ (30,00€),

3. Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι 10% επί του καταγεγραμμένου αριθμού κυψελών διαχείμασης που έχει δηλώσει ο μελισσοκόμος, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ή το μελισσοκομικό βιβλιάριο, εφόσον αυτό έχει θεωρηθεί το διάστημα μεταξύ 1ηςΣεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου του τρέχοντος μελισσοκομικού έτους.

4. Κατ’ εξαίρεση και μόνο για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας (πρόγραμμα 2017), το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι 10% επί του αριθμού των κατεχομένων κυψελών όπως αυτές καταγράφονται στο μελισσοκομικό βιβλιάριο, εφόσον αυτό είναι θεωρημένο και σε ισχύ.

5. Οι κυψέλες αντικατάστασης, η αγορά των οποίων επιχορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, θα φέρουν σε εμφανές σημείο αναπόσπαστη ετικέτα ή πυροσφράγιση “Καν. 1308/13 – ………. (το αντίστοιχο έτος κατά περίπτωση)».

 

Άρθρο 5

Εν δυνάμει δικαιούχοι

Εν δυνάμει δικαιούχοι της δράσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, τουλάχιστον 20 μελισσιών

β) είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και

γ) έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση για την καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών ή έχουν προβεί στην θεώρηση του μελισσοκομικού τους βιβλιαρίου κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου του τρέχοντος μελισσοκομικού έτους σύμφωνα με το σημείο 1 του άρθρου 2 και το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 της παρούσας. Κατ’ εξαίρεση και μόνο για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας (πρόγραμμα 2017) η αίτηση – δήλωση κυψελών διαχείμασης δεν είναι υποχρεωτική και δε λαμβάνεται υπόψη.

 

Άρθρο 6

Επιλεξιμότητα Δαπάνων

1. Επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί η προμήθεια «κυψελών αντικατάστασης» σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης 4 του άρθρου2 της παρούσας.

2. Δεν αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη:

α) η προμήθεια μεμονωμένων εξαρτημάτων κυψελών,

β) η δαπάνη για αγορά κυψελών για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί ορθά τα αντίστοιχα παραστατικά,

γ) Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

 

Άρθρο 8

Δικαιολογητικά συμμετοχής

1. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Ευκρινές Φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

β) Φωτοαντίγραφο της αίτησης – δήλωσης κυψελών διαχείμασης. Στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο θεωρημένο μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο δηλώνονται οι κυψέλες διαχείμασης δεν είναι απαραίτητη η υποβολή της αίτηση – δήλωσης, καθώς στην περίπτωση αυτή το μελισσοκομικό βιβλιάριο επέχει θέση δήλωσης κυψελών διαχείμασης.

γ) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, από την οποία προκύπτουν η επωνυμία της τράπεζας, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), καθώς και ότι ο αιτών είναι δικαιούχος του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού

δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, στην οποία δηλώνονται τα εξής:

αα) ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση – δήλωση στοιχεία είναι αληθή,

ββ) ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή ενωσιακό πρόγραμμα ενίσχυσης,

γγ) ότι θα διατηρήσουν τις κυψέλες αντικατάστασης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία αγοράς τους και θα τις επιδεικνύουν στις Εθνικές και ενωσιακές ελεγκτικές Αρχές, όποτε αυτό ζητηθεί.

2. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στη περίπτωση που αυτά υπάρχουν κατατεθειμένα και σε ισχύ στην αρμόδια ΔΑΟΚ ή στο οικείο Κέντρο Μελισσοκομίας. Στην περίπτωση αυτή ο φάκελος με την αίτηση του ενδιαφερόμενου συμπληρώνεται με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από το προσωπικό των αρμόδιων ΔΑΟΚ ή των οικείων Κέντρων Μελισσοκομίας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΡΑΣΗ 3.2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

Άρθρο 14

Περιγραφή της Δράσης

Ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη μετακίνηση των μελισσιών των «νομάδων και επαγγελματιών μελισσοκόμων» οι όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας από τον συνήθη μόνιμο τόπο – «έδρα» της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα καθώς και πιθανές ενδιάμεσες μετακινήσεις, κατά το χρονικό διάστημα από ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση έως και την 30η Ιουνίου κάθε μελισσοκομικού έτους. Κατ’ εξαίρεση για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας (πρόγραμμα 2017), ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη μετακίνηση των μελισσιών από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο σημείο Β1 της υπ’ αριθ. 681/55638/22-5-2017 (ΑΔΑ: ΩΖΙΑ4653ΠΓ-4ΛΤ) εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Άρθρο 15

Εν δυνάμει δικαιούχοι – κριτήρια επιλεξιμότητας

1. Εν δυνάμει δικαιούχοι της δράσης είναι οι «επαγγελματίες και νομάδες μελισσοκόμοι», όπως αυτοί ορίζονται στα σημεία 2 και 3 του άρθρου 2, της παρούσας, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση για την καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών ή έχουν προβεί στη θεώρηση του μελισσοκομικού τους βιβλιαρίου κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου του τρέχοντος μελισσοκομικού έτους σύμφωνα με το σημείο 1 του άρθρου 2 και το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 της παρούσας. Κατ’ εξαίρεση και μόνο για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας (πρόγραμμα 2017) η αίτηση – δήλωση κυψελών διαχείμασης δεν είναι υποχρεωτική και δε λαμβάνεται υπόψη.

2. Ενισχύεται μέρος της δαπάνης μετακίνησης παραγωγικών μελισσιών, αριθμού όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας, όλων μαζί ή τμηματικά, από ή προς το συνήθη τόπο εγκατάστασης – διαχείμασης της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν ενδιάμεσων μετακινήσεων με τη χρήση.:

α) ιδιόκτητων μελισσοκομικών ή αγροτομελισσοκομικών αυτοκινήτων (ΦΙΧ), ή

β) φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ), ή/και

γ) οχηματαγωγών πλοίων

2. Ειδικά για την περίπτωση των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, όπως αυτά ορίζονται στον Καν(ΕΚ)229/2013 του Συμβουλίου, επιλέξιμες είναι μόνο οι μετακινήσεις που πραγματοποιούνται, είτε εντός του ίδιου νησιού είτε σε άλλο μικρό νησί του Αιγαίου Πελάγους.

 

Άρθρο 17

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

β) Φωτοαντίγραφο της αίτησης – δήλωσης κυψελών διαχείμασης. Στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο θεωρημένο μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο δηλώνονται οι κυψέλες διαχείμασης δεν είναι απαραίτητη η υποβολή της αίτηση – δήλωσης, καθώς στην περίπτωση αυτή το μελισσοκομικό βιβλιάριο επέχει θέση δήλωσης κυψελών διαχείμασης.

γ) Φωτοαντίγραφο της πιο πρόσφατης κατά την υποβολή της αίτησης, πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα). Κατ’ εξαίρεση για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας (πρόγραμμα 2017) υποβάλλεται φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 (ή Ε3 για επιτηδευματίες) της πιο πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

δ) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, από την οποία προκύπτουν η επωνυμία της τράπεζας, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), καθώς και ότι ο αιτών είναι δικαιούχος του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού

ε) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ως επαγγελματίας αγρότης όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1α του ν.3874/2010. Η εν λόγω βεβαίωση πρέπει να είναι σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

στ) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ, εφόσον αυτό χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των μετακινούμενων κυψελών.

ζ) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ, από όπου προκύπτουν τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και της σελίδας θεώρησης, από όπου προκύπτει ότι το βιβλιάριο αυτό είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (αφορά τους συνταξιούχους του ΟΓΑ)

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, στην οποία δηλώνονται τα εξής:

αα) ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση – δήλωση στοιχεία, όσο και τα αντίστοιχα στα φορολογικά έντυπα είναι αληθή,

ββ) ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης και

2. Κατ’ εξαίρεση για το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος (πρόγραμμα 2017) το δικαιολογητικό της περίπτωση ε) της παραγράφου 1 μπορεί να εκδοθεί και να κατατεθεί συμπληρωματικά μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

3. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στην περίπτωση που αυτά υπάρχουν κατατεθειμένα και σε ισχύ στην αρμόδια ΔΑΟΚ ή στο οικείο Κέντρο Μελισσοκομίας. Στην περίπτωση αυτή ο φάκελος με την αίτηση του ενδιαφερόμενου συμπληρώνεται με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από το προσωπικό των αρμόδιων ΔΑΟΚ ή των οικείων Κέντρων Μελισσοκομίας.

Πηγή: agronews.gr