Από την 1η Μαΐου ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος της φετινής χρονιάς. Οι δράσεις πρόληψης αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Στα πλαίσια αυτά είναι απαραίτητη η λήψη όλων των αναγκαίων μέσων για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών.

Προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών στα δασικά οικοσυστήματα των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει όσοι δραστηριοποιούνται σε μελισσοκομικές εργασίες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά την άσκηση του έργου τους,εφαρμόζοντας τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 9 της αριθ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β’ 1459/30-11-2000)

“Το κάπνισμα κυψελών που είναι μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τις παρυφές των δασών επιτρέπεται μόνον εφόσον :

α.- Γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων γύρω από τις κυψέλες.

β.- Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και θάμνους είναι τουλάχιστον 10 μέτρων.

γ.- Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού).

δ.- Στις κυψέλες και σε εμφανή σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.

Ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο επιτρέπεται το κάπνισμα κυψελών μόνο μέχρι τη 12η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι 1 (μικρή) ή 2 (μέση).

Το κάπνισμα μελισσών που είναι σε κορμούς δένδρων επιτρέπεται εκτός αντιπυρικής περιόδου,μόνον εφόσον επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες, έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα της προηγουμένης παραγράφου και έχει ενημερωθεί η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για το χρόνο της ενέργειας του καπνίσματος.”

Επιπροσθέτως, το άρθρο 12 της ίδιας Πυροσβεστικής Διάταξης όπως τροποποιήθηκε με την 9Α/2005Πυρ/κή Διάταξη (ΦΕΚ Β’ 1554), προβλέπει ότι:

«Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες ποινές, οι παραβάτες του παρόντος κανονισμού διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.»

Επισημαίνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το (3) σχετικό, κατά την αντιπυρική περίοδο, προχωράει σε έκδοση ημερήσιου Χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π. (από 1 Ιουνίου έως και 31 Οκτωβρίου). Στο χάρτη που εκδίδεται καθημερινά για την επόμενη μέρα, αναφέρεται ο κίνδυνος επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς ανά περιοχή. Οι κατηγορίες επικινδυνότητας κυμαίνονται από 1 έως 5 (1: χαμηλή, 2: μέση, 3: υψηλή, 4: πολύ υψηλή,5: κατάσταση συναγερμού). Ο χάρτης θα αναρτάται καθημερινά στην επίσημη ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Π.(http://civilprotection.gr/el) από την οποία μπορεί να ενημερώνονται όλοι οι πολίτες και οιενδιαφερόμενοι φορείς.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε για την προληπτική ενημέρωση των μελών σας σχετικά με την αναγκαιότητα:

  • τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων προκειμένου να αποφευχθεί για τη φετινή αντιπυρική περίοδο το ενδεχόμενο πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια ή πλημμελή τήρηση των κανονισμών καθώς και
  • καθημερινής ενημέρωσής τους σχετικά με τις προγνώσεις των μετεωρολογικών συνθηκών(σύμφωνα με την ΕΜΥ, www.emy.gr) και το δείκτη επικινδυνότητας σύμφωνα με το χάρτη που ανακοινώνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Επίσης παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας που δραστηριοποιούνται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται μεγαλύτερος από 2.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα που άπτονται σε θέματα προστασίας από δασικές πυρκαγιές κατά την άσκηση της μελισσοκομίας μπορούν να αναζητηθούν στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής σύνδεσμο:http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=15880:katefthyntiries-odigies-kata-tin-askisi-tis-melissokomias&catid=337&Itemid=375

Ευελπιστούμε στην ανταπόκρισή σας η οποία θα συμβάλει ουσιαστικά στην συνολική προσπάθεια αντιπυρικής προστασίας της Αττικής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ