Από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 20η Οκτωβρίου έχουν περιθώριο οι ενεργοί μελισσοκόμοι να δηλώσουν τις κατεχόμενες κυψέλες τους με σχετική αίτηση στην αρμόδια ΔΑΟΚ, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέσω διαχειριστικής εφαρμογής που αναπτύσσει και διαχειρίζεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την διαδικασία της υποβολής δηλώσεων προβλέπει η Υπουργική Απόφαση με Αριθμό 140/106513/2021 (ΦΕΚ 1560 Β/17-4-2021).

Στους ενεργούς μελισσοκόμους χορηγείται βεβαίωση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών, μέχρι την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην περ. β της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4691/2020 και την έκδοση της ατομικής μελισσοκομικής ταυτότητας.

Η δήλωση των κατεχόμενων κυψελών των ενεργών μελισσοκόμων υποβάλλεται σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 της υπ’ αριθ. 140/106513/16-04-2021 ΥΑ. Σε περίπτωση που ο μελισσοκόμος επιθυμεί να δηλώσει ταυτόχρονα μεταβολή του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών του, αυτό γίνεται άπαξ σε μία αίτηση σύμφωνα με υπόδειγμα 5.

Αν η μεταβολή στον αριθμό κατεχόμενων κυψελών οφείλεται σε πολλαπλασιασμό με μελισσοκομικούς χειρισμούς, ο ενεργός μελισσοκόμος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75). Στην περίπτωση αυτή γίνεται αποδεκτή, για την ενημέρωση του Μητρώου ετήσια αύξηση μέχρι 50% επί του αριθμού των κατεχομένων κυψελών. Μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης και μέχρι 100% επί του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών, οφειλόμενο σε μελισσοκομικούς χειρισμούς γίνεται αποδεκτό μόνο κατόπιν τεκμηρίωσης από τον ενδιαφερόμενο και αιτιολογημένης αποδοχής του από την αρμόδια ΔΑΟΚ.

Αν η αύξηση του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών οφείλεται σε πολλαπλασιασμό αυτών με μελισσοκομικούς χειρισμούς ή/και με αγορά παραφυάδων, διενεργείται υποχρεωτικός επιτόπιος έλεγχος , εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας σήμανσης. Εάν η αύξηση του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών οφείλεται σε ιδία παραγωγή παραφυάδων ή σε αγορά παραφυάδων από άλλον ενεργό μελισσοκόμο, η αρμόδια ΔΑΟΚ μετά από παρέλευση δύο (2) μηνών από τη σχετική δήλωση του μελισσοκόμου, διενεργεί επιτόπιο έλεγχο.