Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 16 Φεβρουαρίου 2022 έως και 16 Μαρτίου 2022.

Προκηρυσσόμενες Δράσεις για κατεχόμενες κυψέλες – παραφυάδες
Α.  Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και
μεθόδους
Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και
μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία για τις εκτροφές του πίνακα Ζ της
υποπαραγράφου 1.9 (Ύψος ενίσχυσης).
Β.  Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και
μεθόδους
Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και
μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία για τις εκτροφές του πίνακα Θ της
υποπαραγράφου 1.9 (Ύψος ενίσχυσης).

Στόχοι του Μέτρου 11 «Βιολογική γεωργία»
Το Μέτρο 11 «Βιολογική γεωργία» έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που
συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων.
Ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων συμβάλλει:
• στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής
ουσίας και μείωσης των ρύπων·
• στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων·
• στην βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της
οργανικής ουσίας των εδαφών και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4·
• στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·
• στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση της διαχείρισης του
εδάφους.

Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής
Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης ή ανα αριθμό
κατεχόμενων κυψελών/παραφυάδων, για την περίπτωση των μελισσοσμηνών, για να
αποζημιώνουν τους δικαιούχους για και το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες
ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν.

Πίνακας Ζ: Μέγιστο ύψος ενίσχυσης για τη δράση 11.1.2 σε €/κατεχόμενη κυψέλη ή
παραφυάδα/έτος για την αίτηση στήριξης των επιλέξιμων κατεχόμενων κυψέλων και
παραφυάδων

Πίνακας Θ: Μέγιστο ύψος ενίσχυσης για τη δράση 11.2.2 σε €/κατεχόμενη κυψέλη ή
παραφυάδα/έτος για την αίτηση στήριξης των επιλέξιμων κατεχόμενων κυψέλων και
παραφυάδων

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται έως και την 31 Μαρτίου 2022.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν σε μία από τις προκηρυσσόμενες
δράσεις της παραγράφου 1 της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ,
ηλεκτρονικά αίτηση στήριξης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν
λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration
και η επεξεργασία των αιτήσεων, στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/.

Για Περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ by Melissokomia Net .gr on Scribd