Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 455/231690/24-08-2020 (ΦΕΚ Β’ 3546) απόφασης του Υπουργού και των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της Μελισσοκομίας για το έτος 2020.
Δικαιούχοι – Ύψος Επιχορήγησης – Δικαιούχοι
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης έχουν οι γεωργοί, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού 1307/2013, οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.
Ειδικότερα:
α) Είναι κάτοχοι θεωρημένου σε ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου και έχουν υποβάλει δήλωση κατεχόμενων κυψελών το προηγούμενο έτος,
β) Η έδρα της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης βρίσκεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους και τα μελισσοσμήνη τους είναι μονίμως εγκατεστημένα σε αυτά,
γ) Διαθέτουν βεβαίωση από τοπικό συλλογικό όργανο που άπτεται του τομέα της μελισσοκομίας (όπως ομάδα παραγωγών, ένωση παραγωγών, οργάνωση παραγωγών, μελισσοκομικό συνεταιρισμό) ότι δραστηριοποιούνται μόνιμα στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους,
δ) Παράγουν και εμπορεύονται κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής της αίτησης, τουλάχιστον 5 χιλιόγραμμα μέλι, ανά κατεχόμενη κυψέλη.
Ύψος Χρηματοδότησης
Το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης καθορίζεται ετησίως έως 12 € ανά κατεχόμενη κυψέλη. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης του Προγράμματος ανέρχεται σε 1.800.000 €, όπου ποσό ύψους 1.150.000 € καλύπτονται από κοινοτικούς πόρους, ενώ ποσό ύψους 650.000 € αφορούν συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση.
Περίοδος και Διαδικασία Υποβολής της Αίτησης
1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα από 1 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου έκαστου έτους, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1, σε ψηφιακή εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://e-services.minagric.gr, συμπληρώνοντας τις κατεχόμενες κυψέλες και τα υπόλοιπα απαραίτητα πεδία. Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, η αίτηση ενίσχυσης στο Πρόγραμμα δύναται να υποβληθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
Η αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα (Υπόδειγμα 1) συνοδεύεται από:
α) Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2, στην οποία δηλώνει ότι:
αα) συμπεριλαμβάνεται στους δικαιούχους της δράσης και πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας,
ββ) αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης του Προγράμματος, όπως καθορίζονται από την παρούσα,
γγ) αποδέχεται και θα διευκολύνει την πραγματοποίηση όλων των σχετικών επιτόπιων ελέγχων που θα του ζητηθούν,
δδ) δεν έχει υποβάλει αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό πρόγραμμα ενίσχυσης.
β) Βεβαίωση συλλογικού οργάνου, ότι ο ενδιαφερόμενος δραστηριοποιείται μόνιμα στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.
γ) Αντίγραφα των σχετικών παραστατικών παράδοσης ή πώλησης μελιού, στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παραγωγού και η διακινούμενη ποσότητα μελιού κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Ειδικά για το έτος 2020, η παραγωγή και εμπορία 5 Kg μελιού ανά κατεχόμενη κυψέλη το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού ή μείωσης της δικαιούμενης ενίσχυσης.
2. Η υποβολή αίτησης ενίσχυσης μετά την καταληκτική ημερομηνία, συνεπάγεται μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που θα δικαιούταν να λάβει ο δικαιούχος εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στο δείγμα επιτόπιου ελέγχου. Εάν η εν λόγω καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 25 ημερών, η αίτηση θεωρείται ως μη αποδεκτή και δεν χορηγείται ουδεμία ενίσχυση στον δικαιούχο.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις αναφορικά με την υλοποίηση της δράσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν:
i. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων http://www.minagric.gr.
ii. Στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Νήσων, Μαγνησίας & Σποράδων, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας.
iii. Στα Κέντρα Μελισσοκομίας Πειραιά & Κυκλάδων, Θεσσαλίας, Δωδεκανήσου, Βορείου Αιγαίου, Θράκης, Θάσου – Καβάλας.
(Περίοδος υποβολής Αιτήσεων 1/9/2020 έως 20/10/2020)
Για την αίτηση πατήστε εδώ